Algemene Voorwaarden | Blue Leopard

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Blue Leopard

Blue Leopard is specialist op het gebied van Online Marketing. Zij biedt haar diensten met veel plezier tegen een scherp tarief aan omdat Blue Leopard wil dat haar diensten toegankelijk zijn voor een grote doelgroep. Onderdeel en belangrijke voorwaarde van deze formule is het hanteren van strakke deadlines, die aansluiten op een secuur afgestemde planning met medewerkers van Blue Leopard, designers en programmeurs. Het is derhalve van groot belang dat u als opdrachtgever alert bent op de deadlines en afspraken, bijvoorbeeld het tijdig aanleveren van content. Blue Leopard wijst daarom in het bijzonder op de bepalingen in deze algemene voorwaarden die zien op de planning, de intellectueel eigendomsrechten en de gevolgen van het niet nakomen van afspraken. Blue Leopard wil daarbij benadrukken dat de bedragen die gekoppeld zijn aan het niet nakomen van een afspraak of missen van een afspraak, kwalificeren als onkostenvergoeding en nadrukkelijk geen punitief karakter hebben. Door voor deze algemene voorwaarden te tekenen, geeft u aan onze voorwaarden te hebben gelezen en te hebben begrepen, en verklaart u zich met de inhoud ervan akkoord. Blue Leopard bedankt u voor het in door ons gestelde vertrouwen en kijkt uit naar een prettige samenwerking.  

 

 1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding die Blue Leopard doet, op iedere offerte die Blue Leopard uitbrengt, op alle brainstormsessies die Blue Leopard met een (potentiële) klant heeft, op alle opdrachten die aan Blue Leopard worden verstrekt (daaronder begrepen vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten) en op alle overeenkomsten tussen Blue Leopard en opdrachtgever.
  • Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
  • Als een (deel van een) bepaling uit deze algemene voorwaarden niet van toepassing blijkt te zijn, laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

 1. Aanbiedingen en offertes
  • Alle aanbiedingen van Blue Leopard zijn vrijblijvend. Dat wil zeggen dat toezending van een aanbieding Blue Leopard niet verplicht tot acceptatie van een opdracht van opdrachtgever onder dezelfde voorwaarden van de aanbieding. Dat is alleen anders als er een termijn voor aanvaarding in het aanbod is genoemd. Als opdrachtgever binnen de gestelde termijn ingaat op het aanbod van Blue Leopard, is Blue Leopard in dat geval gehouden aan de voorwaarden uit de aanbieding.
  • De door Blue Leopard gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Als opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn de offerte heeft aanvaard, vervalt de offerte. Het staat opdrachtgever uiteraard vrij om Blue Leopard opnieuw te vragen een offerte uit te brengen.
  • Een samengestelde prijsopgave verplicht Blue Leopard niet tot het (slechts) verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

 1. Totstandkoming en uitvoering overeenkomst
  • Een overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever schriftelijk of per e-mail te kennen heeft gegeven akkoord te zijn met de door Blue Leopard verstuurde offerte, én Blue Leopard de opdracht heeft bevestigd middels een opdrachtbevestiging.
  • In de offerte staat een omschrijving van de werkzaamheden, de planning, het overeengekomen honorarium en de wijze van factureren en betalen.
  • Opdrachtgever verstrekt voor en bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens die Blue Leopard nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dat zijn in elk geval de gegevens waarvan Blue Leopard aangeeft dat zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, maar ook de gegevens waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het (deugdelijk) uitvoeren van de overeenkomst (“Gegevens“). Een eventuele uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat opdrachtgever de Gegevens aan Blue Leopard ter beschikking heeft gesteld.
  • Het niet tijdig verstrekken van de Gegevens komt voor risico van opdrachtgever. Blue Leopard is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet tijdig verstrekken van de Gegevens waardoor de uitvoering van de overeenkomst later aanvangt dan aanvankelijk gepland of gewenst.
  • Bij projectmatige dienstverlening vinden er regelmatig controlemomenten plaats, waarbij de voortgang van de opdracht wordt gepresenteerd en besproken, en partijen elkaar feedback geven. Uiterlijk drie dagen ná het controlemoment koppelt opdrachtgever zijn of haar feedback terug voor zover dat nog niet aan de orde was gekomen bij het controlemoment zelf. Blue Leopard verwerkt vervolgens (en uitsluitend) de op- of aanmerkingen die binnen deze termijn zijn gecommuniceerd. Na het verstrijken van de gestelde termijn, waarbinnen ook geklaagd dient te worden, wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de verrichte werkzaamheden tot dat moment.
  • Bij maandelijkse dienstverlening wordt door Blue Leopard maandelijks een rapportage verstrekt over de voortgang waaruit blijkt wat er is gedaan en bereikt de afgelopen maand. Indien opdrachtgever hier op-of aanmerkingen over heeft, dient hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van de maandelijkse rapportage met Blue Leopard te communiceren. Blue Leopard verwerkt vervolgens (en uitsluitend) de op- of aanmerkingen die binnen deze termijn zijn gecommuniceerd. Na het verstrijken van de gestelde termijn, waarbinnen ook geklaagd dient te worden, wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de verrichte werkzaamheden tot dat moment.

 

 1. Honorarium, planning en betaling
  • De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en eventuele in de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten zoals verzendkosten, transportkosten, reiskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
  • Partijen komen een vast en/of maandelijks honorarium overeen voor de werkzaamheden die zijn opgenomen en omschreven in de opdrachtbevestiging.
  • In de ondertekende offerte is een planning opgenomen met deadlines en verantwoordelijkheden die gelden voor opdrachtgever. Als opdrachtgever een deadline niet haalt, een afspraak niet nakomt of een bespreking afzegt, verzet of mist, behoudt Blue Leopard zich het recht voor om daarvoor kosten in rekening te brengen, bovenop het overeengekomen honorarium. Voor het missen van een afspraak, of bij annulering/wijziging van de afspraak minder dan 24 uur van tevoren, bedragen de kosten het toepasselijke uurtarief van Blue Leopard. Voor het missen van een deadline bedragen de kosten EUR 90,-. Een afgezegde of gemiste afspraak, brengt geen wijziging in de overige afspraken en deadlines. Meer in het bijzonder geldt dat de overeengekomen facturatiedata niet opschuiven.
  • Voor de werkzaamheden die buiten de overeengekomen en omschreven opdracht vallen, brengt Blue Leopard haar gebruikelijke uurtarief in rekening.
  • Als Blue Leopard een (losse) opdracht krijgt waarvoor partijen géén (vast) honorarium zijn overeengekomen, geldt dat Blue Leopard haar vergoeding berekent aan de hand van het aantal bestede uren onder toepassing van het gebruikelijke uurtarief.
  • In het geval tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Blue Leopard bindend, behoudens tegenbewijs van opdrachtgever.
  • Blue Leopard factureert maandelijks en (voor zover mogelijk) vooraf en hanteert een fatale betalingstermijn van 30 dagen.

 

 1. Verzuim, opschorting, ontbinding
  • Indien opdrachtgever in gebreke blijft (een deel van) de factuur binnen de gestelde (en fatale) betalingstermijn te voldoen, is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
  • Op het moment dat opdrachtgever conform artikel 5.1 in verzuim is, stuurt Blue Leopard daarvan een kennisgeving aan opdrachtgever, waarbij opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld de factuur alsnog (volledig) te voldoen.
  • Vanaf het moment dat opdrachtgever conform artikel 5.2 is aangemaand, is Blue Leopard gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende factuur heeft voldaan. Blue Leopard is niet aansprakelijk voor (vertraging)schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.
  • Voor zover de opdracht van opdrachtgever aan Blue Leopard een maandelijkse dienstverlening betreft, en opdrachtgever conform artikel 5.2 is aangemaand, is het totaal van de toekomstige maandbedragen voor de resterende contractduur onmiddellijk opeisbaar. Blue Leopard is gerechtigd de toekomstige maandbedragen voor de resterende contractduur te factureren en de werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever alle maandelijkse betalingen vooruit heeft betaald. Ter illustratie: indien bij een contract van zes maanden een factuur niet wordt voldaan in de tweede maand, factureert Blue Leopard óók de resterende vier maandbedragen en schort zij haar werkzaamheden op, totdat al deze bedragen zijn voldaan.
  • Voor zover de opdracht van opdrachtgever aan Blue Leopard het ontwikkelen van een website betreft en de website online is opgeleverd, komen partijen nadrukkelijk overeen dat als opdrachtgever, na te zijn aangemaand en daarmee in de gelegenheid is gesteld de factuur alsnog (volledig) te voldoen, in gebreke blijft een (deel van een) factuur te voldoen, Blue Leopard een boete in rekening kan brengen van EUR 75,- voor elke dag dat de website online staat zonder dat het openstaande factuurbedrag is voldaan.
  • Blue Leopard is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als opdrachtgever conform artikel 5.1 in verzuim is en opdrachtgever na te zijn aangemaand niet binnen de gestelde betalingstermijn alsnog aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Blue Leopard is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze ontbinding.

 

 1. Einde van de overeenkomst bij maandelijkse dienstverlening
  • De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op een overeenkomst tot maandelijkse dienstverlening.
  • Bij de overeenkomst tot maandelijkse dienstverlening geldt een opzegtermijn van twee maanden en de overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.
  • De overeenkomst kan alleen per brief worden opgezegd, tenzij is overeengekomen dat ook per e-mail kan worden opgezegd.
  • In de laatste twee maanden voor de datum waar tegen de overeenkomst is opgezegd, voert Blue Leopard werkzaamheden uit in het kader van de overdracht van de dienstverlening aan de opdrachtgever. Voor zover deze werkzaamheden de maandelijkse urenbelasting overschrijden, komen deze werkzaamheden in de plaats van de gebruikelijke werkzaamheden.
  • Blue Leopard kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter met onmiddellijke ingang beëindigen in het geval de opdrachtgever:
 2. (voorlopig) surseance van betaling heeft aangevraagd of is verleend;
 3. faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
 4. onder curatele of bewind is gesteld of op een andere manier niet meer in staat is vrijelijk over zijn vermogen te beschikken, daaronder begrepen schuldsanering;
 5. opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt;
 6. heeft nagelaten de juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven;
 7. activiteiten ontplooit die indruisen tegen de normen en waarden van Blue Leopard;
 8. handelingen verricht waarvan Blue Leopard (mogelijk) reputatieschade ondervindt.
  • Blue Leopard is in geen geval gehouden tot het vergoeden van schade indien de overeenkomst wordt beëindigd op een van de gronden genoemd in artikel 6.4.

 

 1. Einde van de overeenkomst bij projectmatige dienstverlening
  • De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op een overeenkomst tot projectmatige dienstverlening.
  • Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
  • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, na het aangaan van de overeenkomst en voor implementatie of oplevering, is opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van het overeengekomen honorarium voor de totale werkzaamheden.
  • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Blue Leopard, zal Blue Leopard in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Blue Leopard extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 • Blue Leopard kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter met onmiddellijke ingang beëindigen in het geval de opdrachtgever:
 1. (voorlopig) surseance van betaling heeft aangevraagd of is verleend;
 2. faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
 3. onder curatele of bewind is gesteld of op een andere manier niet meer in staat is vrijelijk over zijn vermogen te beschikken, daaronder begrepen schuldsanering;
 4. opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt;
 5. heeft nagelaten de juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven;
 6. activiteiten ontplooit die indruisen tegen de normen en waarden van Blue Leopard;
 7. handelingen verricht waarvan Blue Leopard (mogelijk) reputatieschade ondervindt.
  • Blue Leopard is in geen geval gehouden tot het vergoeden van schade indien de overeenkomst wordt beëindigd op een van de gronden genoemd in artikel 7.5.

 

 1. (Intellectueel) eigendom
  • De door Blue Leopard verstrekte stukken, concepten en ideeën, daaronder begrepen (maar niet daartoe beperkt) ontwerpen, (grafische) schetsen, tekeningen, software, rapporten, adviezen, (bron)codes, presentaties en teksten (“Stukken”), zijn en blijven eigendom van Blue Leopard. De Stukken mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue Leopard worden gebruikt op andere wijze dan het gebruiksrecht toelaat. Daarnaast mogen de Stukken niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gewijzigd, aangevuld, verkocht, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gesteld of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor de Stukken oorspronkelijk zijn gemaakt (“Gebruik maken van de Stukken”).
  • Ten aanzien van de Stukken behoudt Blue Leopard zich nadrukkelijk alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving op het gebeid van intellectuele eigendom. Opdrachtgever krijgt ten aanzien van de Stukken slechts de (gebruiks)rechten die partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, mits opdrachtgever aan alle verplichtingen uit de overeenkomst(en) met Blue Leopard heeft voldaan. Als opdrachtgever niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst(en) met Blue Leopard heeft voldaan, heeft opdrachtgever géén (gebruiks)rechten ten aanzien van de Stukken en dus géén toestemming om gebruik te maken van de Stukken.
  • Bij schending van artikel 8.1 en/of 8.2, is opdrachtgever per overtreding een boete verschuldigd van EUR 750,-, te vermeerderen met EUR 250,- voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Blue Leopard behoudt zich het recht voor om in plaats van een boete een volledige schadevergoeding te vorderen voor de geleden schade.
  • Opdrachtgever en Blue Leopard kunnen overeenkomen dat de intellectuele rechten van Blue Leopard ten aanzien van de Stukken door opdrachtgever worden afgekocht tegen een door Blue Leopard bepaalde prijs. Het staat Blue Leopard vrij om een dergelijk verzoek van opdrachtgever zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

 1. Geschillen
  • Op overeenkomsten tussen Blue Leopard en opdrachtgever en eventuele daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen die ontstaan uit de overeenkomst(en) tussen Blue Leopard en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid, is Blue Leopard op geen enkele wijze aansprakelijk, op welke rechtsgrond dan ook, voor enige vorm van schade, die ontstaat in, tijdens of door de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt enige vorm van schade als gevolg van de blijvende onmogelijkheid tot nakoming van de overeenkomst .
  • Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid zich te beroepen op artikel 6:230 lid 2 BW (opheffen nadeel).
  • Indien de aansprakelijkheid van Blue Leopard komt vast te staan, is de hoogte van de alsdan verschuldigde schadevergoeding gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekering van Blue Leopard uitkeert in het voorkomende geval.
  • Blue Leopard is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  • Een aansprakelijkheidsstelling van Opdrachtgever gericht aan Blue Leopard, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever blijft gehouden tot nakoming van de overeenkomst.